Ostatnia Sesja

Bierawa 2018-11-05

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994
ze zm.) zwołuję na dzień 15 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 15:30 w Domu Kultury w Bierawie
pięćdziesiątą pierwszą sesję Rady Gminy Bierawa, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2018 r.
4.Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.
5.Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji.
6.Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.
7.Przedstawienie przez Wójta Gminy „Raportu z wykonania aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Bierawa na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” za rok 2016 i 2017.

8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

2) w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;

3) o zmianie uchwały w sprawie Planu Odnowy miejscowości Bierawa;

4) o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

9. Interpelacje i wnioski radnych.

10. Dyskusja i wolne wnioski.

11. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji na temat podsumowania działalności
Rady Gminy za okres mijającej kadencji.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek